Privacy Policy

1. Ерөнхий зүйл
1.1 Та “conopmedee.com” мэдлэг мэдээллийн сайт”-(цаашид “conopmedee.com ” эсвэл “бид” гэх)-ийн хэрэглэгч болохын урьд тус Үйлчилгээний нөхцөлтэй сайтар танилцаж, Үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулсны үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрх үүснэ.

1.2 conopmedee.com нь хэрэглэгчид тус Үйлчилгээний нөхцлийн 1.1-д заасан Үйлчилгээг зөвхөн цахим хэлбэрээр үзүүлэх байнгын ажиллагаатай сайт байна.

1.3 Хэрэглэгч нь бүртгүүлэхдээ шаардлагатай бүх мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн оруулах ёстой бөгөөд цаг үргэлж шинэчилж, мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдал болон хэрэглэгчийн нэр, нууц үг зэргийн хамгаалалтад хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

Back to top button